Ponudba - krizno vodenje

POSLOVNE REŠITVE V KRIZNIH ČASIH

 

Spoštovani,

Svetovna finančna kriza je vstopila v manj in bolj razvite države.
Presenetila je njihove vlade, prav tako mogočne korporacije in zaradi popolnoma nepredvidljivega časa trajanja je kriza že prizadela tudi nekatera še včeraj trdna slovenska podjetja.
Resnica ni prijetna.
Marsikje je še danes boleča.
Kaj storiti? Kako prebroditi težave v poslovanju podjetja?


Družba NEVIJA d.o.o. je v obdobju od leta 1990 mnogim slovenskim podjetjem pomagala pri oblikovanju

POSLOVNIH ODLOČITEV IN UKREPOV V KRIZNIH ČASIH

Zakaj sodelovati z nami?

Imamo bogate delovne in strokovne izkušnje pri oblikovanju poslovnih odločitev v kriznih situacijah. Prilagajamo se potrebam naročnika v cilju, da skupno z njegovimi zaposlenimi in upoštevajoč veljavno zakonodajo ter tržne razmere, čim bolj učinkovito presežemo nastale motnje pri poslovanju oz. v postopku finančnega, programskega, tržnega in kadrovskega prestrukturiranja podjetja, ki mu naj zagotovi ponovno pogoje za konkurenčno poslovanje. Tako kot Vaš je tudi naš temeljni cilj, ob učinkovitem vodenju podjetja in oblikovani strategiji, ohraniti mesto na trgu, obvladati stroške in zagotoviti stabilne finančne tokove. Z izvajanjem sanacijskih ukrepov želimo zagotoviti tudi ustrezno varnost čim večjemu številu delavcev, upnikom in tudi lastnikom.

Predlagamo, da je tudi naša nagrada odvisna v pretežnem delu od doseženega rezultata.

Naša ekipa lahko s svojim znanjem in izkušnjami dopolnjuje strokovne ekipe v velikih, malih in srednjih podjetjih pri pripravi učinkovitih ukrepov za omilitev posledic motenj v poslovanju.

V kolikor skupno ugotovimo, da ni več pogojev za poslovanje, smo usposobljeni tudi za strokovno in celovito izvedbo postopkov prenehanja poslovanja družb tako v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, kot Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Združujemo več mrežno povezanih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami s področja gospodarskega, delovnega in statusnega prava, računovodstva, financ in controlinga ter priprave in vodenja postopkov finančnega, kadrovskega in programskega prestrukturiranja ter svetovanja in priprave strokovnih podlag za sanacijo in prenehanje podjetij v skladu z določili novega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
V našo ekipo se pri postopkih prisilne poravnave vključujejo tudi pooblaščeni revizorji in pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, katerih pritrdilno mnenje je potrebno k načrtu finančnega prestrukturiranja.

Skupno z Vami ali samostojno na osnovi Vašega pooblastila, pripravimo tudi vse strokovne podlage in sodelujemo pri izvedbi postopkov zmanjševanja zaposlenih v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.


Kako lahko vzpostavite sodelovanje z nami?

Naročnik izrazi željo za sodelovanje z našim podjetjem na podlagi povpraševanja po elektronski pošti na naslov: tea@nevija.si ali po pošti na naslov: NEVIJA d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor.

Lahko nas tudi pokličete na telefonsko št.: 02/234-85 50, da se dogovorimo za termin srečanja, na katerem bi se pogovorili o našem možnem sodelovanju z Vami.

. V skladu s tem izvedemo:
  • informativni sestanek, na katerem opredelimo vsebino projekta, ki ga Vaše podjetje potrebuje;
  • na podlagi informativnega sestanka pripravimo konkretizirano ponudbo glede na potrebe naročnika;
  • na osnovi potrjene ponudbe in sklenjene pogodbe, izdelamo operativni plan aktivnosti in določimo ekipo, ki bo pri izvedbi projekta sodelovala s strani naročnika in izvajalca;
  • na podlagi sklenjene pogodbe in operativnega plana skupno z Vašo ekipo sodelujemo pri pripravi in izvedbi pisnih gradiv, izvajanju postopkov ter pri vodenju razgovorov pri zunanjih institucijah, če je tako dogovorjeno.
Način plačila

Na podlagi opravljenega razgovora se dogovorimo za oblikovanje cene naših storitev in plačilne pogoje. Cena naših storitev se lahko dogovori kot pogodbena cena za izvedbo projekta ali kot mesečno nadomestilo v primeru, če sklenemo pogodbo o rednem mesečnem svetovanju ali opravljanju funkcij kriznega managementa za dogovorjeno področje.

Višina cene storitev je odvisna od zahtevnosti in strukture pogodbenih storitev. V cilju obojestranske motiviranosti, predlagamo, da je plačilo naših storitev odvisno tudi od doseženega učinka, ki ga od projekta pričakuje naročnik.

Parametre za določitev nagrade pri projektu dogovorimo v okviru sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju.


Če potrebujete zanesljivega in izkušenega svetovalca pri pripravi ukrepov prestrukturiranja, nas pokličite.

Skupno z nami boste pri njihovem oblikovanju in uresničevanju hitrejši in učinkovitejši!

S spoštovanjem,

NEVIJA d.o.o.
Nevena Tea GORJUP, univ.dipl.prav.