Ponudba - priprava načrta finančne reorganizacije

PONUDBA ZA IZVEDBO FINANČNE REORGANIZACIJE CILJNE DRUŽBE

 

Spoštovani,

predstavljamo Vam ponudbo za izvedbo finančne reorganizacije ciljne družbe, ki obsega naslednje aktivnosti:

  1. Izvedba analize poslovanja in priprava predloga aktivnosti za izvedbo optimalnega postopka finančne reorganizacije družbe in na tej podlagi priprava vseh potrebnih aktivnosti v predhodnem postopku prisilne poravnave.
  2. Na podlagi opravljenih aktivnosti iz točke 1. priprava Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, vključujoč revizijo vseh sestavin Poročila o finančnem položaju dolžnika.
  3. Svetovanje in sodelovanje pri pripravi Načrta finančne reorganizacije in morebitnih dopolnitev Načrta finančne reorganizacije v cilju pravnomočne potrditve prisilne poravnave z namenom najoptimalnejšega poplačila upnikov in zavarovanja interesov lastnikov družbe ter zaposlenih, katerega sestavni del je predlog prisilne poravnave skladno z določili 143. in 144. člena ZFPPIPP.
  4. Svetovanje in sodelovanje pri pripravi in izvedbi zasedanja skupščine družbe, na katerem se glede na ponujeno alternativno poplačilo upnikov definira končna lastniška struktura družbe in sprejme novo prečiščeno besedilo statuta ciljne družbe po potrjeni prisilni poravnavi, če bo kot metoda poplačila upnikov dogovorjen način konverzije dela terjatev v lastniški delež družbe.
  5. Priprava popolnega predloga za začetek prisilne poravnave, ki ga uprava družbe predloži pristojnemu sodišču.
  6. Sodelovanje v postopku glasovanja o prisilni poravnavi skladno z dogovorom, ki ga v zvezi s tem skleneta naročnik in izvajalec.
  7. Sodelovanje s prisilnim upraviteljem in drugimi izvajalci aktivnosti v postopku prisilne poravnave skladno z določili zakona in sprejetimi odločitvami večinskega lastnika, to je ciljne družbe.

Ponudbena cena in plačilni pogoji za izvedbo vseh storitev se dogovori na podlagi opravljenega razgovora z naročnikom.

Koordinator projekta s strani izvajalca je Nevena Tea Gorjup. Podrobnejše informacije in dogovor za sodelovanje, predlagamo preko neposrednega stika na telefonsko št.: 02/234-85-50, e-mail: tea@nevija.si, prokuristka Nevena Tea GORJUP.

Strokovnost, poslovna korektnost ter varovanje poslovne skrivnosti predstavljajo osnovne elemente našega sodelovanja s poslovnimi partnerji.

NEVIJA d.o.o.
Nevena Tea GORJUP