Prestrukturiranje in reorganizacija podjetij ...

Nudimo vam storitve v zvezi s prestrukturiranjem in reorganizacijo podjetij

  • priprava in izvedba skrbnih pregledov z analizo poslovanja;
  • priprava predloga racionalizacije poslovnih procesov vključujoč programsko, tehnološko, finančno in kadrovsko prestrukturiranje (izdelava načrta finančnega prestrukturiranja, ki vključuje po potrebi tudi izdelavo programa razreševanja presežnih delavcev);
  • svetovanje in operativna podpora pri izbrani metodi prestrukturiranja oz. reorganizacije, kot je npr. s pomočjo prodaje premoženja, spin-off, inovacije izdelkov, razvoja novih trgov, skupnih vlaganj, odkupov, spojitev, pripojitev, mednarodnih združitev;
  • v primeru, da je prestrukturiranje potrebno realizirati z metodo finančne reorganizacije, priprava vseh potrebnih dokumentov in svetovanje pri vodenju postopkov v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • priprava, vodenje in izvedba postopka prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave in ponovne prisilne poravnave v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • v primeru, da postopka prestrukturiranja ni možno izpeljati, priprava vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo postopka stečaja družbe v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • priprava vseh potrebnih dokumentov in predlogov odločitev za izvedbo prenehanja družbe, podjetnika posameznika ali društva oziroma združenja po postopku likvidacije ali prenehanja družbe oziroma društva po skrajšanem postopku.