Korporacijsko pravo

Nudimo vam naslednje storitve v zvezi z ustanavljanjem in statusnim preoblikovanjem gospodarskih družb:

 • poslovno svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih družb za pravne in fizične osebe;
 • iskanje in razvijanje podjetniških idej za vse, ki bi želeli odpreti svoje podjetje, pa ne veste kako se lotiti stvari ali kako dobiti idejo za svojo dejavnost;
  izvedba celovitih postopkov ustanovitve družb z omejeno odgovornostjo, delniških družb, osebnih družb, tihih družb, zavodov, društev ipd.;
 • izvedba celovitih postopkov ustanovitve družb z omejeno odgovornostjo, delniških družb, osebnih družb, tihih družb, zavodov, društev ipd.;
 • ustanovitev in likvidacija gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov;
 • združevanje in delitve gospodarskih družb:
  • priprava načrta projekta in vodenje projekta;
  • priprava pripojitvene pogodbe oz. delitvenega načrta;
  • izvedba cenitev družb in priprava menjalnih razmerij;
  • priprava poročil uprave in nadzornega sveta o združitvi;
  • priprava in izvedba skupščine;
  • priprava dokumentacije potrebne za vpis statusne spremembe v sodni register;
  • priprava dokumentov potrebnih za priglasitev statusne spremembe Uradu za varstvo konkurence in davčni upravi;
  • izvedba postopkov reorganizacije družb kot posledica spremembe;
  • preoblikovanje statusno pravnih oblik družb;
 • preoblikovanje statusno pravnih oblik družb;
 • preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe;
 • izvedba postopka izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe;
 • postopki ukinitve družbe v skladu z veljavnim zakonom (likvidacija družbe, ukinitev družbe po skrajšanem postopku);
 • sodelovanje pri vzpostavitvi upravljanja in vodenja družbe;
 • pripravo strokovnih mnenj za delovanje uprav, upravnih odborov in skupščin;
 • davčno in finančno svetovanje;
 • načrtovanje in izvedba skrbnih pravnih pregledov;
 • urejanje delovno pravnih razmerij med delodajalci in delavci, ki obsega: organizacijo družb, področje zaposlovanja delavcev, nagrajevanje delavcev, sodelovanje delavcev pri upravljanju;
 • nagrajevanje članov organov upravljanja;
 • priprava podjetniških pogodb (pogodbe o obvladovanju, pogodbe o vodenju poslov, pogodbe o prenosu dobička);
 • izvajanje postopkov dokapitalizacije družb (z denarnimi vplačili, s stvarnim vložkom, iz sredstev družbe);
 • svetovalne storitve s področja korporacijskega prava;
 • zastopanje in predstavljanje strateških lastnikov v organih upravljanja in vodenja.

Priprava in izvedba skupščine delničarjev, ki obsega

 • sodelovanje pri pripravi internih pravil in pravil delovanja gospodarskih družb;
 • pripravo predlogov sklepov in sklicev skupščin gospodarskih družb;
 • nudenje druge pravne in tehnične pomoči upravi in upravnemu odboru ter delničarjem;
 • izvedba skupščine (vodenje skupščine in po potrebi tehnična podpora pri glasovanju.