Ponudba – skupščine

PONUDBA ZA PRIPRAVO in IZVEDBO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE V LETU 2017 ter PRIPRAVO SKLEPOV in POROČIL NADZORNEGA SVETA V ZVEZI S SPREJEMOM LETNIH POROČIL DRUŽBE

 

Spoštovani,

posredujemo Vam ponudbo za sodelovanje pri izvedbi redne letne skupščine družbe v poslovnem letu 2017.

Naše podjetje je v preteklih letih nudilo strokovno pomoč pri pripravi, vodenju in izvedbi večjega števila skupščin delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo na območju Slovenije. Tudi v letošnjem letu želimo dosedanjim in novim poslovnim partnerjem ponuditi naše strokovno sodelovanje pri izvedbi te naloge.

Naša ponudba obsega predvsem naslednje storitve:

  • predstavitev modela enotirnega sistema upravljanja in v primeru pozitivne odločitve s strani naročnika, priprava vseh potrebnih strokovnih podlag za uvedbo tega sistema (priprava predloga sklepa za spremembo sistema upravljanja, priprava sprememb in dopolnitev statuta družbe, priprava poslovnika upravnega odbora, priprava predloga poslovnika o delu skupščine);
  • priprava predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe, skladno z zadnjo novelo ZGD-1;
  • vodenje skupščine v funkciji predsednice oziroma predsedujoče skupščine;
  • sodelovanje pri vsebinski opredelitvi točk dnevnega reda in pripravi izhodišč gradiva ter predlogov sklepov, ki jih v skladu z določili ZGD-1 uprava in nadzorni svet posredujeta v obravnavo in sprejem lastnikom na skupščini ter sodelovanje v postopkih predhodne obravnave predlogov sklepov in gradiv z nadzornim svetom, svetom delavcev in večinskimi lastniki družbe;
  • sodelovanje pri pripravi sklepov, ki jih bo skladno z ZGD-1 v zvezi z odločanjem o letnem poročilu družbe ter obravnavi računovodskih izkazov, sprejel nadzorni svet;
  • sodelovanje pri pripravi terminskega načrta za izvedbo operativnih aktivnosti za izvedbo skupščine s točno opredelitvijo vsebine nalog, nosilcev in rokov za izvedbo;
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi zbiranja pooblastil za manjšinske delničarje;
  • nudenje strokovne pomoči pri pripravi odgovorov na morebitne nasprotne predloge;
  • sodelovanje z notarjem in priprava glasovnic za izvedbo glasovanja;
  • izvedba preštevanja glasovnic v postopku glasovanja na skupščini.

Ponudbena cena in plačilni pogoji za izvedbo vseh storitev se dogovori na podlagi opravljenega razgovora z naročnikom.

Koordinator projekta s strani izvajalca je Nevena Tea Gorjup. Podrobnejše informacije in dogovor za sodelovanje, predlagamo preko neposrednega stika na telefonsko št.: 02/234-85-50, ali e-mail: tea@nevija.si, Nevena Tea GORJUP.

Strokovnost, poslovna korektnost ter varovanje poslovne skrivnosti predstavljajo osnovne elemente našega sodelovanja s poslovnimi partnerji.

Veselilo bi nas ponovno sodelovanje z Vami tudi v poslovnem letu 2017.

S spoštovanjem,


NEVIJA d.o.o. 
Nevena Tea GORJUP, univ. dipl. prav.